Luận Văn Tái cấu trúc tài chính tại công ty TNHH MTV Cảng Hải Phòng 

Thảo luận trong 'KHỐI NGÀNH KINH TẾ' bắt đầu bởi Nhu Ely, 23/3/14.

0/5, 0 phiếu

 1. Nhu Ely

  Nhu Ely New Member

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG . 3
  A – QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC 3
  1.1 Một số khái niệm cơ bản 3
  1.1.1 Chiến lược là gì ? . 3
  1.1.2 Quản trị chiến lược . 4
  1.1.3 Tiến trình quản trị chiến lược . 5
  1.2 Các cấp chiến lược 7
  1.2.1 Chiến lược tổng thể 7
  1.2.2 Chiến lược cạnh tranh cấp doanh nghiệp. 7
  1.2.3 Chiến lược cạnh tranh cấp đơn vị kinh doanh . 8
  1.2.4 Chiến lược cấp chức năng . 9
  B – QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 11
  1.1 Quản trị tài chính doanh nghiệp. . 11
  1.1.1 Khái niệm quản trị tài chính doanh nghiệp 11
  1.1.2 Vai trò của quản trị tài chính doanh nghiệp . 11
  1.1.3 Nội dung quản trị tài chính doanh nghiệp 11
  1.1.4 Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới quản trị tài chính doanh nghiệp 12
  1.2 Phân tích tài chính doanh nghiệp 13
  1.2.1 Khái niệm . 13
  1.2.2 Nội dung . 13
  1.3 Phương pháp nghiên cứu . 13
  1.3.1 Phương pháp so sánh 13
  1.3.2 Phương pháp loại trừ 14
  1.3.3 Phương pháp liên hệ cân đối 15
  1.4 Nội dung phân tích tình hình tài chính 15
  1.4.1 Phân tích tình hình tài chính qua bảng cân đối kế toán . 15
  1.4.2 Phân tích tình hình tài chính qua BCKQKD 16
  1.4.3 Phân tích các chỉ tiêu tài chính đặc trưng 17
  1.4.3.1 Các hệ số khả năng thanh toán . 17
  1.4.3.2 Các hệ số phản ánh cơ cấu nguồn vốn và cơ cấu tài sản . 17
  1.4.3.3 Các chỉ số hoạt động . 18
  1.4.3.4 Các chỉ tiêu sinh lời . 19
  1.4.4 Phương pháp phân tích Dupont. . 20
  C – TÁI CƠ CẤU 23
  1.1 Tái cơ cấu 23
  1.1.1 Tái cơ cấu là gì ? 23
  1.1.2 Nội dung của tái cơ cấu 23
  1.2. Tái cơ cấu tài chính 24
  1.2.1 Tái cơ cấu tài sản 24
  1.2.2 Tái cơ cấu nguồn vốn . 24
  1.3 Tái cơ cấu tài chính nhằm phù hợp với chiến lược kinh doanh 24

  CHƯƠNG II : MỘT SỐ NÉT VỀ CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN CẢNG HẢI PHÒNG . 25
  2.1 Quá trình hình thành và phát triển của Cảng Hải Phòng 25
  2.2 Chức năng và nhiệm vụ của doanh nghiệp . 26
  2.3 Cơ cấu tổ chứ . 27
  2.3.1 Sơ đồ bộ máy tổ 27
  2.3.2 Các phòng ban 27
  2.5 Những thuận lợi và khó khăn của Cảng Hải Phòng . 29
  CHƯƠNG III:THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH TẠI CẢNG HẢI PHÒNG . 31
  3.1 Phân tích bảng cân đối kế toán. . 32
  3.2 Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh. 40
  3.3.1 Các hệ số khả năng thanh toán . 42
  3.3.2 Các hệ số phản ánh cơ cấu nguồn vốn và cơ cấu tài sản . 49
  3.3.3 Phân tích nhóm chỉ tiêu hoạt động . 55
  3.3.4 Phân tích các chỉ tiêu sinh lời . 61
  3.3.5 Một số chỉ số đòn bảy 65
  3.4 Phân tích phương trình Dupont . 66
  CHƯƠNG IV:TÁI CẤU TRÚC TÀI CHÍNH ĐỂ PHÙ HỢP VỚI MÔI TRƯỜNG KINH DOANH Ở CẢNG HẢI PHÒNG 71
  4.1 Chiến lược tại Cảng Hải Phòng . 71
  4.1.1 Mục đích thành lập và mục tiêu chiến lược . 71
  4.1.2 Các chiến lược tại cảng hải phòng . 71
  4.2 Dự báo sản lượng thông qua cảng đến 2017 73
  4.3 Lập dự báo kết quả họa động kinh doanh. . 81
  4.4 Tái cấu trúc tài sản 85
  4.5 Tái cấu trúc Nguồn Vốn. . 89
  4.6 Lập bảng cân đối kê tóan cho 3 năm tới . 90
  Các chỉ tiêu tài chính cơ bản sau tái cấu trúc. . 92
  KẾT LUẬN: . 94
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 95

  1.Tính cấp thiết của đề tài. Với tính hình kinh tế thế giới hiện nay đang khó khăn, tình trạng cạnh tranh của tất cả các ngành đều gay gắt. Mà Cảng Hải Phòng cũng không phải là ngọai lệ, doanh thu của cảng các năm gần đây đều tăng cao tuy nhiên mức lợi nhuận lại không tăng lên tương ứng. Cụ thể ROA năm 2012 chỉ đạt 3,77%, ROA chỉ đạt 6,14% là chưa tương xứng với mức doanh thu tăng cao cũng như những lợi thế mà cảng hải phòng đang có. Với chiến lược của cảng hiện nay là tăng trưởng tập trung khai thác thị trường cụ thể là nâng cao chất luợng sản phẩm tại XNXD Hòang Diệu và Tân Cảng Đình Vũ do đó có rất nhiều công việc cần làm. Nhận thức được những vấn đề đó kết hợp với những kiến thức đã học , cùng với những hiểu biết tích lũy được quá quá trình thực tập tại cảng hải phòng em đã chọn đề tài’’Tái cấu trúc tài chính tại công ty TNHH MTV Cảng Hải Phòng”.
  2. Mục tiêu của đề tài
  - Đánh giá nhận định chung tình hình tài chính hiện nay của cảng hải phòng
  - Đưa ra những giải pháp tái cấu trúc tài sản, nguồn vốn phù hợp với mục tiêu đề ra cũng như chiến luợc, từ đó nâng cao các chỉ tiêu tài chính cần thiết.
  3. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp liên hệ cân đối Phương pháp loại trừ Phương pháp so sánh
  4. Đối tương nghiên cứu
  -Phân tích thị trường hiện nay
  -Phân tích báo cáo tài chính
  5. Phạm vi nghiên cứu 2
  Tìm hiểu, nghiên cứu, thu thập và xử lí thông tin về thực trạng tài chính và chiến luợc công ty TNHH MTV Cảng hải Phòng.
  6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
  - Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể làm tài liệu tham khảo cho sinh viên ngành Quản trị Doanh nghiệp hiểu rõ hơn về vấn đề tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp
  - Đề tài còn có thể áp dụng tại công ty THHH MTV Cảng Hải Phòng để nâng cao hiệu quả họat động sản xuất kinh doanh
   
  Bạn cần 12Xu để tải tài liệu này.

  Các file đính kèm:

Chia sẻ trang này