Thạc Sĩ Nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát chống buôn lậu hàng hóa nhập khẩu của chi cục quản lý

Thảo luận trong 'Chưa Phân Loại' bắt đầu bởi Kòi Xinh, 5/12/13.

0/5, 0 phiếu

 1. Kòi Xinh

  Kòi Xinh .:: Cộng Tác Viên ::.  MỤC LỤC

  Trang

  LỜI CAM ĐOAN

  MỤC LỤC

  DANH MỤC CÁC BẢNG

  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ

  LỜI MỞ ĐẦU  CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT CHỐNG BUÔN LẬU HÀNG HÓA NHẬP KHẨU CỦA LỰC LƯỢNG QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

  I/ HÀNG HÓA NHẬP KHẨU VÀ CÁC HÌNH THỨC BUÔN LẬU HÀNG NHẬP KHẨU TẠI VIỆT

  NAM . 1

  1/ Khái niệm hàng hóa nhập khẩu 1

  2/ Đặc điểm hàng hóa nhập khẩu . 1

  3/ Tác động của hoạt động xuất nhập khẩu đối với kinh tế- xã hội nước ta . 2

  4/ Các hình thức buôn lậu hàng hóa nhập khẩu tại Việt Nam 3

  II/ KHÁI QUÁT VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG QUẢN

  LÝ THỊ TRƯỜNG 4

  1/ Lịch sử ra đời và quá trình tổ chức hoạt động của lực lượng quản lý thị

  trường 4

  2/ Nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan quản lý thị trường . 7

  3/ Vai trò của Quản lý thị trường trong hoạt động đấu tranh chống buôn lậu

  hàng hóa nhập khẩu và chế độ hóa đơn chứng từ đối với hàng hóa lưu thông

  trên thị trường . 8

  Vai trò của Quản lý thị trường trong hoạt động đấu tranh chống buôn lậu

  hàng hóa nhập khẩu . 8

  b) Chế độ hóa đơn chứng từ đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường 9

  4/ Đặc điểm về hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường .12

  5/ Phạm vi hoạt động và đối tượng chủ yếu của quản lý thị trường .13

  6/ Sự phối hợp hoạt động của Quản lý thị trường và các cơ quan hữu quan

  trong hoạt động đấu tranh chống buôn lậu hàng hóa nhập khẩu 14

  7/ Các căn cứ chủ yếu để thực hiện kiểm tra, giám sát .16  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT CHỐNG BUÔN LẬU HÀNG HÓA NHẬP KHẨU CỦA CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TP.HCM

  I/ GIỚI THIỆU ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ XÃ HỘI CỦA TP.HỒ CHÍ MINH 19

  II/ TỔ CHỨC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TẠI TP.HỒ CHÍ MINH .20

  1/ Quá trình hình thành và phát triển .20

  2/ Cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường TP.Hồ Chí Minh 21

  a) Các Phòng ban tham mưu giúp việc .21

  b) Chế độ làm việc .22

  3/ Nhiệm vụ chung và riêng của TP.HCM giao cho Chi cục quản lý thị trường

  TP.HCM 23

  4/ Địa bàn hoạt động 24

  5/ Trình tự, thủ tục kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm hành chính hàng hóa nhập

  lậu .25

  6/ Phối hợp hoạt động của Chi cục quản lý thị trường TP.HCM với các

  cơ quan hữu quan .28

  III/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

  TP.HCM TRONG GIAI ĐOẠN 2003-2005 30

  1/ Kết quả hoạt động 30

  2/ Các thủ đoạn gian lận mà đối tượng buôn lậu hàng hóa nhập khẩu

  thường sử dụng .37

  3/ Các biện pháp nghiệp vụ được Chi cục quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh áp

  dụng . 40

  IV/ PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT

  TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH CHỐNG BUÔN LẬU HÀNG HÓA

  NHẬP KHẨU GIAI ĐOẠN 2003-2005 42

  1/ Những mặt đạt được .42

  2/ Những hạn chế, tồn tại cần khắc phục .43

  a) Những hạn chế trong hoạt động kiểm tra, giám sát 43

  b) Những hạn chế về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và đội ngũ

  cán bộ .48

  3/ Nguyên nhân .51

  a) Nguyên nhân khách quan 51

  b) Nguyên nhân chủ quan 54  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT CHỐNG BUÔN LẬU HÀNG HÓA

  NHẬP KHẨU CỦA CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TP.HCM


  I/ QUAN ĐIỂM, CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA

  VỀ CÔNG TÁC ĐẤU TRANH CHỐNG BUÔN LẬU .59

  1/ Quan điểm .59

  2/ Chủ trương của Nhà nước trong công tác đấu tranh chống buôn lậu 61

  a) Đổi mới nhận thức về công tác quản lý thị trường 61

  b) Về tổ chức điều hành 62

  II/ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA,GIÁM SÁT CHỐNG

  BUÔN LẬU HÀNG HÓA NHẬP KHẨU CỦA CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

  TP.HCM . .64

  1/ Dự báo xu hướng tình hình kinh tế, thương mại tác động đến buôn lậu trên địa bàn Thành

  phố Hồ Chí Minh 64

  2/ Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát chống buôn

  lậu hàng hóa nhập khẩu của Chi cục quản lý thị trường TP.HCM . 65

  a) Đổi mới cơ cấu tổ chức điều hành 65

  b) Tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý tạo cơ sở cho việc kiểm tra,

  giám sát chống buôn lậu hàng hóa nhập khẩu . 66

  c) Về chế độ hóa đơn chứng từ . 68

  d) Đổi mới hoạt động công tác quản lý thị trường 70

  e) Tăng cường công tác quản lý địa bàn 71

  f) Nâng cao năng lực và phẩm chất của cán bộ công chức

  Chi cục quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh 72

  g) Tăng cường công tác phối hợp giữa Chi cục quản lý thị trường

  Thành phố Hồ Chí Minh với các cơ quan hữu quan có liên quan .72

  h) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho người dân 73

  Phát triển sản xuất trong nước, nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam 74

  KẾT LUẬN

  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  PHỤ LỤC

  DANH MỤC CÁC BẢNG


  Bảng 1: Báo cáo kết quả kiểm tra xử lý năm 2003 của Chi cục quản lý thị trường TP.HCM

  Bảng 2: Báo cáo kết quả kiểm tra xử lý năm 2004 của Chi cục quản lý thị trường TP.HCM

  Bảng 3: Báo cáo kết quả kiểm tra xử lý năm 2005 của Chi cục quản lý thị trường TP.HCM  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
  Hình 1: Tỷ trọng các loại hình vi phạm năm 2003

  Hình 2: Tỷ trọng số thu ngân sách các loại hình vi phạm năm 2003

  Hình 3: Tỷ trọng các loại hình vi phạm năm 2004

  Hình 4: Tỷ trọng số thu ngân sách các loại hình vi phạm năm 2004

  Hình 5: Tỷ trọng các loại hình vi phạm năm 2005

  Hình 6: Tỷ trọng số thu ngân sách các loại hình vi phạm năm 2005

  Hình 7: Số vụ kiểm tra và số thu ngân sách hàng nhập lậu qua giai đoạn 2003-2005  LỜI MỞ ĐẦU


  Như chúng ta đã biết suy cho cùng ai cũng là người tiêu dùng. Nhìn một cách tổng thể,

  khi xã hội ngày càng phát triển thì người tiêu dùng ngày càng được thỏa mãn các nhu cầu của

  mình, kể cả vật chất lẫn tinh thần. Ở Việt Nam, thành quả 20 năm sự nghiệp đổi mới của Đảng

  đã chứng minh điều đó. Thị trường hàng hóa phong phú, đa dạng, mua bán thuận tiện, đáp ứng

  nhu cầu của mọi tầng lớp dân cư. Tuy nhiên do ảnh hưởng của mặt trái kinh tế thị trường, cũng

  như trên thế giới người tiêu dùng ở Việt Nam đã và đang phải đối mặt với các thách thức của

  nạn hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng Trước tình hình đó việc đẩy mạnh nhiệm vụ bảo

  vệ người tiêu dùng là một nhiệm vụ cấp thiết.

  Với chức năng kiểm tra chống buôn lậu, sản xuất và buôn bán hàng giả,

  chống gian lận thương mại và các hành vi khác trong hoạt động thương mại và

  dịch vụ, hoạt động của lực lượng quản lý thị trường liên quan mật thiết đến việc

  bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng cũng như góp phần tích cực

  vào việc xây dựng một thị trường phát triển theo định hướng XHCN, tạo ra môi

  trường cạnh tranh lành mạnh, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các nhà sản xuất

  kinh doanh chân chính. Vì vậy việc tìm hiểu thực trạng hoạt động kiểm tra, kiểm

  soát của lực lượng quản lý thị trường nhất là công tác đấu tranh chống buôn lậu

  hàng hóa nhập khẩu trong giai đoạn hiện nay là điều hết sức cần thiết (vì đây là

  hoạt động thường xảy ra nhiều vi phạm và gây ảnh hưởng lớn đến sự phát triển

  của nền kinh tế thị trường). Trên cơ sở đó đề ra những biện pháp để nâng cao

  hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát trong công tác đấu tranh chống buôn lậu

  hàng hóa nhập khẩu góp phần ổn định nền kinh tế thị trường là nhu cầu cấp

  bách. Chính vì lý do đó mà em chọn đề tài “ Nâng cao hiệu quả hoạt động

  kiểm tra, giám sát chống buôn lậu hàng hóa nhập khẩu của Chi cục quản lý

  thị trường Thành phố Hồ Chí Minh
  ”.  Mục đích của luận văn nhằm khái quát những vấn đề lý luận chung về

  lịch sử ra đời, nhiệm vụ quyền hạn, vai trò, đặc điểm cơ bản về hoạt động của

  lực lượng quản lý thị trường nói chung, nêu lên thực trạng về hoạt động kiểm tra,

  giám sát trong công tác đấu tranh chống buôn lậu hàng hóa nhập khẩu của lực

  lượng quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Đồng thời đề cập

  những hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế mà lực lượng quản lý thị trường

  Thành phố Hồ Chí Minh gặp phải trong hoạt động kiểm tra, giám sát chống

  buôn lậu hàng hóa nhập khẩu. Trên cơ sở đó đưa ra những biện pháp nhằm nâng

  cao hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát chống buôn lậu hàng hóa nhập khẩu ở

  giai đoạn hiện nay.

  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn là hoạt động kiểm tra,

  giám sát chống buôn lậu hàng hóa nhập khẩu của Chi cục quản lý thị trường

  Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2003-2005.

  Luận văn sử dụng phương pháp đi từ cái chung đến cái riêng, kết hợp lịch

  sử với logic, tổng hợp và phân tích để qua đó rút ra kết luận.

  Nội dung của luận văn được bố cục gồm 3 chương:

  - Chương 1: Khái quát hoạt động kiểm tra, giám sát chống buôn lậu hàng

  hóa nhập khẩu của lực lượng quản lý thị trường.

  - Chương 2: Thực trạng hoạt động kiểm tra, giám sát chống buôn lậu

  hàng hóa nhập khẩu của Chi cục quản lý thị trường TP.HCM.

  - Chương 3: Một số biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra,

  giám sát chống buôn lậu hàng hóa nhập khẩu của Chi cục quản lý thị trường

  TP.HCM.

  Tuy đã có nhiều cố gắng trong việc nghiên cứu nhưng luận văn chắc chắn

  không thể tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong được sự đóng góp ý kiến, chỉ

  dẫn của Quýù Thầy côâ. Xin chân thành cảm ơn.
   
  hoangducson thích bài này.
 2. hoangducson

  hoangducson New Member

  gui minh bai nay duoc k
   

Chia sẻ trang này