Luận Văn Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Thương mại Trang Việt 

Thảo luận trong 'Kế Toán - Kiểm Toán' bắt đầu bởi dream, 24/1/15.

0/5, 0 phiếu

 1. dream

  dream Active Member

  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN
  TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP. 3
  1.1 Một số vấn đề chung về hệ thống báo cáo tài chính trong doanh nghiệp. 3
  1.1.1. Khái niệm báo cáo tài chính và sự cần thiết của báo cáo tài chính trong
  công tác quản lý kinh tế . 3
  1.1.1.1. Khái niệm báo cáo tài chính. 3
  1.1.1.2. Sự cần thiết của báo cáo tài chính trong công tác quản lý kinh tế. . 3
  1.1.2. Mục đích, vai trò của báo cáo tài chính 4
  1.1.2.1. Mục đích của báo cáo tài chính. . 4
  1.1.2.2. Vai trò của báo cáo tài chính. . 4
  1.1.3. Đối tượng áp dụng. 5
  1.1.4. Yêu cầu lập và trình bày báo cáo tài chính. 6
  1.1.5. Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính. . 6
  1.1.5.1. Hoạt động liên tục 6
  1.1.5.2. Cơ sở dồn tích 7
  1.1.5.3. Nhất quán. 7
  1.1.5.4. Trọng yếu và tập hợp. 7
  1.1.5.5. Bù trừ. . 7
  1.1.5.6. Có thể so sánh. . 8
  1.1.6. Hệ thống báo cáo tài chính. . 8
  1.1.6.1. Hệ thống báo cáo tài chính theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày
  20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 8
  1.1.6.2. Hệ thống báo cáo tài chính theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày
  14/09/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính. . 9
  1.1.6.3. Trách nhiệm lập và trình bày báo cáo tài chính. 9
  1.1.6.4. Kỳ lập báo cáo tài chính. 10
  1.1.6.5. Thời hạn nộp báo cáo tài chính. . 10
  1.2. Bảng cân đối kế toán và phương pháp lập bảng cân đối kế toán (BCĐKT) 11
  1.2.1. Bảng cân đối kế toán và kết cấu bảng cân đối kế toán (BCĐKT). . 11
  1.2.1.1. Khái niệm Bảng cân đối kế toán. . 11
  1.2.1.2. Nguyên tắc lập và trình bày Bảng cân đối kế toán. . 11
  1.2.1.3. Kết cấu và nội dung Bảng cân đối kế toán. 12

  1.2.2. Cơ sở số liệu, trình tự lập và phương pháp lập Bảng cân đối kế toán. . 17
  1.2.2.1. Cơ sở số liệu và trình tự lập Bảng cân đối kế toán. . 17
  1.2.2.2. Phương pháp lập Bảng cân đối kế toán. . 18
  1.3. Phân tích Bảng cân đối kế toán. . 25
  1.3.1. Ý nghĩa của việc lập và phân tích Bảng cân đối kế toán. . 25
  1.3.2. Phương pháp phân tích Bảng cân đối kế toán. 26
  1.3.3. Nội dung phân tích Bảng cân đối kế toán. 27
  1.3.3.1. Đánh giá khái quát về tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua
  các chỉ tiêu chủ yếu trên Bảng cân đối kế toán. 27
  1.3.3.2. Phân tích khả năng thanh toán của doanh nghiệp. . 29
  CHƯƠNG 2: THỰC TẾ CÔNG TÁC TỔ CHỨC LẬP VÀ PHÂN TÍCH
  BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI
  TRANG VIỆT. . 30
  2.1. Tổng quan về công ty TNHH Thương mại Trang Việt. 30
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty TNHH Thương mại
  Trang Việt. 30
  2.1.2. Lĩnh vực kinh doanh của công ty TNHH Thương mại Trang Việt. . 30
  2.1.3. Những thuận lợi, khó khăn và thành tích cơ bản của công ty TNHH
  Thương mại Trang Việt. 31
  2.1.3.1. Thuận lợi. . 31
  2.1.3.2. Khó khăn. . 31
  2.1.3.3. Những thành tích cơ bản của công ty TNHH Thương mại Trang Việt. 31
  2.1.4. Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Thương mại
  Trang Việt 32
  2.1.5. Đặc điểm tổ chức kế toán của công ty TNHH Thương mại Trang Việt. 33
  2.1.5.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH Thương mại Trang Việt 33
  2.1.5.2. Hình thức ghi sổ kế toán tại công ty TNHH Thương mại Trang Việt. 34
  2.1.5.3. Các chính sách kế toán của công ty TNHH Thương mại Trang Việt. . 36
  2.2. Thực trạng công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty
  TNHH Thương mại Trang Việt. . 36
  2.2.1. Thực trạng công tác lập Bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH Thương
  mại Trang Việt. . 36
  2.2.1.1. Căn cứ lập Bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH Thương mại Trang Việt.
  . 36
  2.2.1.2. Quy trình lập Bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH Thương mại

  Trang Việt. 37
  2.2.1.3. Thực trạng công tác lập Bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH Thương
  mại Trang Việt. . 37
  2.2.2. Thực trạng công tác phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH
  Thương mại Trang Việt. 62
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
  LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH
  THƯƠNG MẠI TRANG VIỆT. 67
  3.1. Đánh giá chung công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty
  TNHH Thương mại Trang Việt. . 67
  3.1.1. Định hướng phát triển công ty trong thời gian tới. . 67
  3.1.2. Những ưu điểm về công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công
  ty TNHH Thương mại Trang Việt. . 67
  3.1.3. Những hạn chế trong công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại
  công ty TNHH Thương mại Trang Việt 69
  3.2. Tính tất yếu phải hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán
  tại công ty TNHH Thương mại Trang Việt. . 70
  3.3. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế
  toán tại công ty TNHH Thương mại Trang Việt. 71
  3.3.1. Ý kiến thứ nhất: Công ty nên tiến hành phân tích Bảng cân đối kế toán. 71
  3.3.2. Ý kiến thứ hai: Công ty cần tăng cường công tác thu hồi công nợ, đặc biệt
  là khoản phải thu khách hàng. . 81
  3.3.3. Ý kiến thứ ba: Công ty cần tuân thủ việc ghi nhận tài sản cố định theo
  thông tư 45/2013/TT-BTC ban hành ngày 25/4/2013 về hướng dẫn chế độ
  quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. . 82
  3.3.4. Ý kiến thứ tư: Công ty cần nâng cao trình độ cho cán bộ, nhân viên
  kế toán. 85
  3.3.5. Ý kiến thứ năm: Công ty nên sử dụng phần mềm kế toán vào hạch toán
  kế toán. 86
  KẾT LUẬN 89
   
  Bạn cần 16Xu để tải tài liệu này.

  Các file đính kèm:

 2. cacu123oc365a

  cacu123oc365a New Member

  Cảm ơn bạn vì bài viết rất bổ ích và thú vị
   

Chia sẻ trang này