Tài liệu Đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của hệ thống xử lý khí thải lò nung tại phân xưởng gốm Mai Lâm công

Thảo luận trong 'Hóa Học' bắt đầu bởi Kòi Xinh, 5/12/13.

0/5, 0 phiếu

 1. Kòi Xinh

  Kòi Xinh .:: Cộng Tác Viên ::.

  ĐỀ TÀI: Đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của hệ thống xử lý khí thải lò nung tại phân xưởng gốm Mai Lâm công ty vật liệu xây Cầu Đuống  MỤC LỤC

  MỞ ĐẦU

  LỜI CẢM ƠN

  CHƯƠNGI: CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HIỆU QỦA KINH TẾ XĂ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG XỬ LƯ KHÍ THẢI L̉ NUNG

  I. NHỮNG ĐẶC TRƯNG CỦA KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP

  1. KHÁI NIỆM VÀ SỰ PHÂN LOẠI Ô NHIỄM KHễNG KHÍ.

  1.1. Khái niệm:

  1.2. Các nguyên nhân gây ô nhiễm không khí.

  2. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM VỀ Ô NHIỄM KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP

  2.1. Nguồn gây ô nhiễm khí thải của một số ngành công nghiệp điển h́nh.

  2.2. Tác hại của ô nhiễm khí thải công nghiệp đối với con người và môi trường xung quanh

  2.3. Một số biện pháp công nghệ xử lư ô nhiễm khí thải.

  II. TIẾP CẬN PHƯƠNG PHÁP CBA ĐỂ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ XĂ HỘI, CỦA HỆ THỐNG XỬ LƯ KHểI Lề NUNG.

  1. CƠ SỞ LƯ LUẬN CHUNG VỀ CBA

  1.1. Giới thiệu về CBA.

  1.2. Các bước tiến hành để thực hiện CBA.

  1.3.Các hạn chế của phương pháp CBA.

  2. VẬN DỤNG CBA ĐỂ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ XĂ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG CỦA HỆ THỐNG XỬ LƯ KHÍ THẢI Lề NUNG.

  2.1. Đánh giá chi phí

  2.2. Đánh giá lợi Ưch

  3.CÁC CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐỂ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ XĂ HỘI CỦA HỆ THỐNG XỬ LƯ KHÍ THẢI Lề TUYNEL.

  3.1. Lư do lùa chọn chỉ tiêu

  3.2. Các chỉ tiêu để đánh giá

  - Giá trị hiện tại ṛng ( NPV).

  - Tỷ suất lợi Ưch/ chi phí ( CBR)

  - Tỷ suất hoàn vốn nội bộ( IRR)

  - Thời gian hoàn vốn (PB)

  CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ CÁC TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG CỦA PHÂN XƯỞNG MAI LÂM- CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG CẦU ĐUỐNG HÀ NỘI

  I.HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NHÀ MÁY

  1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG CẦU ĐUỐNG

  1.1.Quỏ tŕnh h́nh thành và phát triển

  1.2.Phạm vi và quy mô của công ty

  1.3. T́nh h́nh sản xuất, kinh doanh.

  1.4 Tổ chức sản xuất

  2. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT TẠI PHÂN XƯỞNG GỐM MAI LÂM.

  2.1. Điều kiện tự nhiên của phân xưởng Mai Lâm.

  2.2. Trang thiết bị sản xuất

  2 3.Nhu cầu nguyên liệu và năng lượng cho sản xuất

  2.4. Quy tŕnh hoạt động sản xuất của phân xưởng.

  II . CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG TẠI PHÂN XƯỞNG GỐM MAI LÂM- CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG CẦU ĐUỐNG

  1. NGUỒN GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

  1.1. Nguồn gây ô nhiễm không khí và các yếu tố vật lí.

  1.2. Nguồn gây ô nhiễm môi trường nước

  1.3.Nguồn chất thải rắn.

  2. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TẠI KHU VỰC NHÀ MÁY.

  2.1. Môi trường không khí.

  2.2.Hiện trạng tiếng ồn:

  2.3.Hiện trạng nước thải.

  2.4. Hiện trạng chất thải rắn.

  3. SỰ CẦN THIẾT THỰC HIỆN HỆ THỐNG XỬ LƯ KHÍ THẢI Lề NUNG, TẠI PHÂN XƯỞNG GỐM MAI LÂM.

  CHƯƠNG III: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA HỆ THỐNG XỬ LƯ KHÍ THẢI L̉ NUNG TẠI PHÂN XƯỞNG MAI LÂM

  I. HỆ THỐNG XỬ LƯ KHÍ THẢI L̉ NUNG.

  1. NGUYấN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG XỬ LƯ

  2. QUY TR̀NH HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG

  2.1. Sơ đồ hệ thống xử lư khí thải ḷ nung.

  2.2. Quy tŕnh hoạt động của hệ thống xử lư

  2.3. Chất lượng môi trường đạt được sau khi xử lư.

  II. NHẬN DẠNG CÁC LỢI ƯCH VÀ CHI PHÍ CỦA HỆ THỐNG XỬ LƯ

  1.ĐÁNH GIÁ CHI PHÍ

  2.ĐÁNH GIÁ LỢI ƯCH

  III. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VỀ MẶT KINH TẾ XĂ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG CỦA HỆ THỐNG XỬ LƯ KHÍ THẢI L̉ NUNG

  1. HIỆU QUẢ KINH TẾ

  2. HIỆU QUẢ XĂ HỘI

  IV. KIẾN NGHỊ.

  1. ĐỐI VỚI NHÀ MÁY.

  2. ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

  KẾT LUẬN

  MỞ ĐẦU

  Lư do lùa chọn đề tài

  Không khí được xem nh­ là một phần của môi trường sống, bởi v́ bản chất của không khí là nhằm duy tŕ sự sống. Con người và động vật sẽ không thể sống được nếu thiếu không khí trong vài phót. Trong hoạt động sản xuất, không khí cũng được xem là một thành phần không thể thiếu. Không khí bị ô nhiễm có thể gây ra mét số bệnh nguy hiểm, nhất là các bệnh về đường hô hấp, huỷ hoại các công tŕnh văn hoá, thủng tầng ụzụn, gơy mưa axớt có hại cho mùa màng.

  Đặc điểm của không khí rất dễ lan truyền, khó kiểm soát và khắc phục. Người ta không thể thu gom khí thải nh­ rác thải để xử lư. Do đó phải có biện pháp khắc phục kịp thời các nguồn gây ô nhiễm không khí.

  Việt Nam đang trong quá tŕnh công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước th́ vấn đề ô nhiễm không khí từ các cơ sở sản xuất công nghiệp là không thể tránh khỏi. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để vừa phát triển sản xuất vừa giảm thiểu được lượng khí thải ra môi trường để tránh ảnh hưởng tới sức khoẻ cộng đồng và các hoạt động sản xuất xung quanh. Đó cũng chính là mục tiêu phát triển bền vững ngành công nghiệp mà các cơ sở sản xuất đang hướng tới.

  V́ những lư do nh­ đă tŕnh bày nên em quyết định lùa chọn đề tài

  Đánh giá hiệu quả kinh tế xă hội của hệ thống xử lư khí thải ḷ nung tại phân xưởng gốm Mai Lâm công ty vật liệu xây Cầu Đuống

  Đối tượng nghiên cứu:

  Hệ thống xử lư khí thải ḷ nung của phân xưởng gốm Mai Lâm, công ty vật liệu xây dựng Cầu Đuống.

  Phạm vi nghiên cứu:

  Tm hiểu quá tŕnh sản xuất, và các tác động đến môi trường của quá tŕnh sản xuất trong phạm vi nhà máy và xung quanh nhà máy. Đi sâu t́m hiểu các vấn đề liên quan đến hệ thống xử lư khí thải bao gồm các chi phí, các lợi Ưch mang lại cho nhà máy cũng như xă hội.

  Mục đích nghiên cứu:

  Thông qua biện pháp CBA để chỉ ra được những lợi Ưch kinh tế, xă hội và môi trường đạt được của hệ thống xử lư khí thải nung tại phân xưởng Gốm Mai Lâm công ty vật liệu xây dựng Cầu Đuống.

  Việc đánh giá hiệu quả của giải pháp xử lư khí thải sẽ chứng minh được giải pháp đă khắc phục được ô nhiễm môi trường và đem lại nhiều lợi Ưch cho nhà máy và xă hội

  Phương pháp nghiên cứu:

  Các phương pháp sử dụng để đánh giá hiệu quả của hệ thống xử lư khí thải ḷ nung:

  Phương pháp CBA

  Phương pháp điều tra, phỏng vấn

  Phương pháp thu thập số liệu

  Phương pháp phân tích

  Kểt cấu chuyên đề gồm có 3 chương:

  ChươngI: Cơ sở khoa học và thực tiễn của việc đánh giá hiệu quả hiệu qủa kinh tế xă hội và môi trường đối với hệ thống xử lư khí thải ḷ Nung

  Chương II: Thực trạng về hoạt động sản xuất và các tác động đến môi trường của phân xưởng Mai Lâm- công ty vật liệu xây dựng Cầu Đuống Hà Nội

  Chương III: Đánh giá hiệu quả của hệ thống xử lư khí thải ḷ nung tại phân xưởng Mai Lâm.  LỜI CẢM ƠN

  Chuyờn đề thực tập này được hoàn thành với sự giúp đỡ và hướng dẫn tận t́nh của các thầy cô giáo khoa Kinh tế – Quản lư môi trường cựng cỏc cán bộ của công ty vật liệu xây dựng Cầu Đuống. Em xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới:

  - TS. Lê Hà Thanh, giảng viên khoa Kinh tế – Quản lư môi trường và đô thị, giáo viên hướng dẫn.

  - Th.S. Huỳnh Thị Mai Dung, giảng viên khoa Kinh tế- Quản lư môi trường và đô thị, giáo viên hướng dẫn.

  - KS. Ngô Đức Dũng, giám đốc công ty vật liệu xây dựng Cầu Đuống

  - KS. Nụng Thiờm Ngơn, cán bộ pḥng kỹ thuật công ty vật liệu xây dựng Cầu Đuống

  - PGS, TS. Bạch Đỡnh Thiờn, giáo viên khoa vật liệu xây dựng, trường đại học xây dựng Hà Nội

  - Các cán bộ ở uỷ ban nhân dân xă Dục Tú, xó Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội.

  Mặc dù có rất nhiều đề tài về đánh giá hiệu quả của các biện pháp xử lư liên quan tới môi trường, tuy nhiên đặc điểm của mỗi biện pháp là hoàn toàn là không giống nhau, bên cạnh đó do tŕnh độ và thời gian nghiên cứu c̣n hạn chế, v́ vậy chuyên đề không thể tránh khỏi nhiều sai sót cần bổ sung sữa chữa. Rất mong sự giúp đỡ, đóng góp ư kiến, nhận xét, phê b́nh của cô giáo để nội dung đề tài hoàn thiện hơn.

  CHƯƠNG I

  CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HIỆU QỦA KINH TẾ XĂ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG XỬ LƯ KHÍ THẢI Lề NUNG

  I. NHỮNG ĐẶC TRƯNG CỦA KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP

  1. KHÁI NIỆM VÀ SỰ PHÂN LOẠI Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ.

  1.1. Khái niệm:

  Ô nhiễm không khí được hiểu là khi trong không khí xuất hiện một hoặc một số chất lạ hoặc là sự biến đổi quan trọng trong thành phần không khí làm thay đổi tính chất, vi phạm tiêu chuẩn môi trường, gây tác động có hại hoặc hoặc gây ra sự khó chịu ( như sự toả mùi khó chịu, sự giảm tầm nh́n xa do bôi .).

  Người ta xếp ô nhiễm không khí vào 2 nhóm lớn: thể khí và thể rắn. Cỏc khớ chiếm 90%, c̣n lại là thể rắn. Ngoài ra người ta c̣ng coi tiếng ồn là một loại ô nhiễm không khí

  1.2. Các nguyên nhân gây ô nhiễm không khí.

  Nguyên nhân tự nhiên: Có thể liệt kê 3 dạng nguyên nhân chủ yếu sau

  · Ô nhiễm do hoạt động núi lửa: Khi hoạt động núi lửa phun ra một lượng khổng l
   
 2. gingidocnhan

  gingidocnhan New Member

  làm thế nào để mình mua được tài liệu này
   
 3. tolai1807

  tolai1807 New Member

  Một topic không hề hư cấu, cảm ơn thớt !
  --------------------------------------------
  Chữ ký ......
   

Chia sẻ trang này